Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ (ดู : 23) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 55) 28 เม.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 3 (ดู : 171) 7 ต.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 2 (ดู : 74) 19 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 1 (ดู : 70) 9 ก.ย. 2562
ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 62) 1 ก.ค. 2562
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ยางค้อม (ดู : 65) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 78) 17 เม.ย. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 13) 17 ม.ค. 2562
ประกาศ อบต.ยางค้อม เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 161) 19 ธ.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของ อบต.ยางค้อม (ดู : 240) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 162) 12 ธ.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 10) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 146) 26 ต.ค. 2561
ประกาศ การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 58) 25 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs