Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 302 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพิปูน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 – 9   ตำบลยางค้อม และสถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลยางค้อม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 ขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เพื่อทำให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าถูกต้องและรับผิดชอบ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs