Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 336 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นได้ มีขวัญและกำลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดความสนุกสนาน และความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs