Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลยางค้อม ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 389 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

รายละเอียด  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลยางค้อม ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาใหม่  จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลยางค้อม ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดทุ่งนาใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับเงินเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs